شرایط و ضوابط وب سایت دین فطری به شرح زیر می باشد: