طرح «دین فطری» ویژه خواهران طلبه جدید شیروان اجرا می‌شود