برگزاری دوره آموزشی دین فطری ویژه جوانان فعال کشمیر

برگزاری دوره آموزشی دین فطری برای جوانان گرجی
۱۵ بهمن, ۱۳۹۳
برگزاری دوره آموزشی دین فطری برای مدیران مدارس افغانستان
۱۵ بهمن, ۱۳۹۳

دوره آموزشی دین فطری با حضور ۲۴ نفر از جوانان فعال و فرهنگی کشمیر، و با ارائه مباحث توسط حجت الا