برگزاری دوره آموزشی دین فطری برای مدیران مدارس افغانستان

برگزاری دوره آموزشی دین فطری ویژه جوانان فعال کشمیر
۲۰ بهمن, ۱۳۹۳
برگزاری دوره آموزشی دین فطری برای جوانان فعال فرهنگی کشمیر
۲۰ بهمن, ۱۳۹۳

دوره آموزشی «دین فطری» با حضور ۲۴ نفر از مدیران مدارس ولایت بامیان و ۱۳ نفر از مدیران مدارس کابل کشور افغانستان، و با ارائه مطالب توسط ح